LINEAGE

LINEAGE

1

Swami Parmanand Tirth

2

Swami Mukund Tirth

3

Swami Gangadhar Tirth

4

Swami Narayan Dev Tirth

5

Shree Yogananda ji maharaj

6

Swami Vishnu Tirth

7

Pandit Harbanslal Sharma

8

Shree Deepak Yogi ji

9

Yogi Madan Gautam